Български Български

Подготовка за Въвеждане на Мерки за Устойчив Транспорт

Проект:Интегриран Градски Транспорт на град Бургас – Подготовка за Въвеждане на Мерки за УстойчивТранспорт

Project: Burgas Integrated Urban Transport Project - Preparation for Introduction of Sustainable Transport Measures

„Интегриран градски транспорт на град Бургас – Подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт“ се изпълнява съгласно Договор C33122/EBSF-2012-10-141 от 12 Февруари 2016 г. между Община Бургас и Консорциум „Устойчив Транспорт Бургас Би Ес Ти“, с финансовата подкрепа на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР).

Обща стойност на проекта: 305 000 €

Продължителност: 12 месеца

Основната цел на проектае свързана с изграждането на устойчива транспортна система за град Бургас, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда. В тази връзка, специален фокус е поставен върху система за организация и управление на паркирането, успокояване на трафика и развитие на пешеходното движение заедно с надграждане на системата от споделени велосипеди в града.

Основни дейности, залегнали в проекта:

  • Преглед на състоянието на мобилността и транспортната система в града през последните пет години;
  • Изграждане на транспортен модел на град Бургас и прогноза за ръста на моторизацията в града за следващите 20 години;
  • Създаване на пакети от мерки и сценарии заразвитие на устойчива градска мобилност;
  • Разработване на модели за функциониране и управление на избраните мерки;
  • Подготовка на тръжна документация във връзка с изпълнението на избраните мерки.

Очаквани резултати:

  • Намаляване и успокояване на трафика в централна градска част и гъсто населените жилищните райони;
  • Организация и регулация на паркирането в централната градска част и гъсто населените жилищни квартали;
  • Подобряване на условията и стимулиране на пешеходното, и велосипедно движение в града;
  • Подобряване качеството и атрактивността на градската среда;
  • Подобряване на екологичната характеристика на средата.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.