Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ВЕЛО-БУРГАС

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ВЕЛО-БУРГАС

                                                                                                     

  Утвърдил

                                                                                                         ДИРЕКТОР:.../п/................ 

 

1.Лице наемащо велосипед е НАЕМАТЕЛ, а страната отдаваща велосипед е НАЕМОДАТЕЛ. За напред в Общите условия НАЕМОДАТЕЛ е ОП "Транспорт" при Община Бургас.

2.НАЕМАТЕЛЯТ наема велосипед от станция, разположена на територията в град Бургас от 00:00 до 24:00 часа от Понеделник -  Неделя.

3.Наемането на велосипед се извършва чрез предплатена ВЕЛО-КАРТА (валидни са и абонаментни и ваучер карти), чрез виртуален ПОС терминал от КИОСКА или чрез SMS на номер 13566.

4.Цени / плащане/    
      4.1. Цените са обявени на сайта http://www.transportburgas.bg/bg/tarifi-i-abonamenti.    
      4.2. Наема на велосипед се заплаща чрез виртуален ПОС терминал с дебитни и кредитни карти 
(VISA, Euro Card/Master Card), чрез SMSи чрез предварително закупена ВЕЛО-КАРТА.    
      4.3. Наемане на ЕЛЕКТРО-ВЕЛОСИПЕД става само и единствено чрез предварително закупено ВЕЛО-КАРТА.    
      4.4. Наемане на велосипед с рикша се заплаща само в брой срещу издаден касов бон.

5.Начини за наемане на велосипед:
    5.1. За наемането на велосипед чрез ВЕЛО-КАРТА, НАЕМАТЕЛЯТ закупува такава от „КАСИТЕ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ“ на ОП „ТРАНСПОРТ“ и от определени пунктове за продажба на ВЕЛО-КАРТИ. (Списък на пунктовете е публикуван на официалния сайт http://www.transportburgas.bg/bg/punktove и на централните управляващи колонки „КИОСК“ по Вело станциите в град Бургас)

  • При закупуването на ВЕЛО-КАРТА, НАЕМАТЕЛЯ извършва регистрация в системата на „Вело-Бургас“, попълва коректно личните си данни и представя валидна лична карта за сверяване на данните от лицето, упълномощено от НАЕМОДАТЕЛЯ ОП „Транспорт“. С извършване на регистрацията НАЕМАТЕЛЯ се съгласява с общите условия за ползване на велосипед, като се задължава да ги спазва.
  • Закупуването на ВЕЛО-КАРТА за лица до 14г. се извършва от родител/настойник.
  • Дозареждането на ВЕЛО-КАРТА се извършва лично на „КАСИТЕ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ“ на ОП „Транспорт“ срещу представяне на лична карта и вело-карта.

      5.2.При наемане на велосипед чрез модул «SMS» /за всички мобилни оператори/:

  • НАЕМАТЕЛЯ заплаща времето, за което използва велосипеда, като изпрати SMS на номер 13566.
  • Изразходената сума спрямо изразходеното време се добавя към месечната фактура от мобилния оператор, към който е мобилния номер на НАЕМАТЕЛЯ.

Услугата наемане с SMS от един телефонен номер може да се ползва еднократно максимум 8/осем/ непрекъснати часа в рамките на едно денонощие!

      5.3.При наемане на велосипед чрез модул «Виртуален ПОС Терминал»:

  • НАЕМАТЕЛЯТ заплаща изразходеното време за ползване на нает велосипед чрез валидна кредитна или дебитна карта като въвежда данните по картата си в системата на ЦЕНТРАЛНА УПРАВЛЯВАЩА КОЛОНКА «КИОСК».
  • С покупката се задейства банкова функция „Авторизация”, което означава, че наемателя ще има блокирана сума от 15/Петнадесет/ лева. А при връщане на велосипеда и спиране на времето изразходената сума се удържа от блокираната сума и остатъка се освобождава!

6.  Задължения и отговорности на НАЕМАТЕЛЯТ:      
      6.1. При наемане и връщане на велосипед НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява стриктно ИНСТРУКЦИИТЕ за използването на вело-системата.      
      6.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне велосипеда в една от работещите Вело станции на територията на град Бургас /според вида на велосипеда/ в рамките на 4 часа преди изтичане на лимита на вело-картата, с която е взет велосипеда, както и преди изтичане на 8-часовия период за наемане с SMS.
      6.3.Велосипеда се приема за „върнат“ единствено, когато е приет от системата.  
      6.4. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да прибира наетия велосипед на закрито.
      6.5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да полага цялата необходима грижа, за да поддържа велосипеда в добро състояние и да извършва всички дейности, които са неотложни и необходими с оглед запазване на целостта на велосипеда, да осигури опазването му от посегателства и предотвратяване настъпването на вреди.
      6.6. В случай на регистрирана загуба или кражба на нает велосипед, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на велосипеда, в едно с оборудването.
      6.7. При всички случаи на щети, възникнали по време на експлоатация на велосипеда през периода на използването му, но по причина, за която НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ стойността на съответната щета съобразно действащите към момента тарифи на НАЕМОДАТЕЛЯ.
  
   6.8. Всички глоби и всякакъв друг вид санкции, които се налагат от контролните органи на водача на наетия велосипед за неспазване на Закона за движение по пътищата и/или други нормативни актове са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ и се заплащат от него.     
  
   6.9. При форсмажорни обстоятелства НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да  уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ чрез оператор нател: 07001 1356 или тел: 1356 за причините, поради които е невъзможно връщането на велосипеда.
      6.10. Ако  НАЕМАТЕЛЯТ не върне велосипеда до 4 часа след изтичане лимита на картата или в рамките на 8-часовия период за наемане с SMS, то същият се счита за откраднат, като същевременно се уведомяват компетентните органи,  с изключение на случаите по т.6.9.

7.Задължения и отговорности на НАЕМОДАТЕЛЯТ:    
     7.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди на НАЕМАТЕЛИТЕ ползващи велосипеди, при наемане чрезSMS или чрез виртуален ПОС терминал, не спазили стриктно инструкциите при неправилно наемане и връщане на велосипеди.
     7.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за откраднати и загубени вещи по време на наемането на велосипед.
     7.3. НАЕМОДАТЕЛЯТ препоръчва използването на защитна каска, наколенки и други предпазни средства при използването на велосипед. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност при нараняване по време на движение и престой с велосипед.
     7.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да следи за спазването на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ дали се грижи за опазването на велосипеда от щети, посегателства и др.

8. Инциденти / кражба / уведомление при щета.
     8.1. В случай на злополука или щета на велосипед Наемателя е длъжен да уведоми незабавно Наемодателя на тел: 07001 1356 или тел: 1356  за изготвяне на протокол без оглед на това чия е вината по злополуката. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да осигури всички известни му факти, обстоятелства, свидетели и данни за съставяне на акта по злополуката и да окаже на НАЕМОДАТЕЛЯ пълно съдействие относно злополуката и нанесените щети.
     8.2. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на наетото превозно средство, съобразно изискванията.

9. Забранява се движението по непригодни за движение пътища, поляни, градини и др., както и напускането на границите на ОБЩИНА БУРГАС.

10. НАЕМОДАТЕЛЯТ ОП „Транспорт“ обявява всички възникнали промени в общите условия на „Вело-Бургас“ чрез официалния сайт: www.transportburgas.bg

                                                                                                       

 

 

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.