Български Български

Паркиране по постоянно местожителство

На улици и площади - общинска собственост, с въведен режим за платено и безплатно паркиране „Синя зона", кметът със заповед въвежда режим на платено локално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците им.

Собственици на ППС, респективно лица, позлващи ППС на друго правно основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за платено  и безплатно паркиране „Синя Зона", имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в квартала по прилежащите улици, а за живеещите на пешеходни зони - по пресечните улици.

Паркирането става само със стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено локално паркиране по постоянен адрес. Винетните стикери задължително съдържат герба на Община Бургас; холограмен знак; пореден номер; надпис „Синя зона винетен стикер"; условия за паркиране.Стикера се залепва на видно място на долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.
Правото се ползва за 2 /два/ автомобила на жилище. Годишната цена е 60.00 лв. за първи автомобил и 120.00 лв. за втори автомобил с включен ДДС.

Стикер не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива помещения.

Заявление за издаване на стикер се подават по образец до директора на ОП „Транспорт".

Заявления се приемат в центъра за работа с клиенти на адрес:
ул. Александровска 106 , Бургас

При подаване на заявлението лицата представят за справка (1) лична карта и (2) регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила.

 Стикери се издават в срок до 7 дни, след подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените обстоятелства от Общинско предприятие: „Транспорт".

Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата  за една година в размер, определен от Общински съвет.

 Стикера се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер. Към  стикера се прилага указание за ползване.

Притежаването на стикер не отменя съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение за ЗДП и Настоящата Наредба.


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.