Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Паркиране по постоянно местожителство

На улици и площади - общинска собственост, с въведен режим за платено и безплатно паркиране „Синя зона", кметът със заповед въвежда режим на платено локално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците им.

Собственици на ППС, в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират в границите на подзоната, в чиито граници попада постоянният адрес.

Регистрираните по постоянен адрес в гранични участъци на подзони, в зона за платено и локално паркиране, имат право да изберат конкретна подзона за паркиране в непосредствена близост до постоянния им адрес.

Паркирането става само с електронен стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено локално паркиране по постоянен адрес.
Правото се ползва за 2 /два/ автомобила на жилище. Годишната цена е 60.00 лв. за първи автомобил и 120.00 лв. за втори автомобил с включен ДДС.

Стикер не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива помещения.

Заявление за издаване на стикер се подават по образец до директора на ОП „Транспорт".

Заявления се приемат в центъра за работа с клиенти на адрес:
ул. Александровска 106 , Бургас

При подаване на заявлението лицата представят за справка (1) лична карта и (2) регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и собствеността на автомобила.

 Стикери се издават в срок до 7 дни, след подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените обстоятелства от Общинско предприятие: „Транспорт".

Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата  за една година в размер, определен от Общински съвет.

Притежаването на стикер не отменя съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение за ЗДП и Настоящата Наредба.


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.