Български Български

Паркиране със служебен абонамент

На улици, площади и паркинги - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за което се заплаща такса, в размер определен от Общинския съвет на община Бургас.

В границите на синята зона се допуска платено паркиране „ Служебен абонамент", в работни дни и часове от 08:00 до 19:00 часа, както и "Служебен абонамент“ с непрекъснат достъп за паркиране, независимо от режима на действие на съответната зона се допуска за лечебни заведения по чл. 2, ал.1 от Закона за лечебните заведения, както и за места за настаняване Клас А, съгласно чл.3 ал.2, т.1, б. „а“ от Закона за туризма, след заплащане на предвидената цена. „Служебен абонамент“ се допуска и за обекти по смисъла начл.3 ал.2, т.2 от Закона за туризма, независимо от зоната, в която са разположени, в рамките на обявеното работно време на търговския обект по чл.8 от Закона за защита на потребителите. Месечната цена за служебен абонамент - точно определено място, маркирано със съответния знак - е 250.00 лв. с ДДС.

Местата за "Служебен абонамент" се определят от Общинския съвет с одобряване на схемата по чл. 10, ал. 1.

За ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент" се подават заявления до директора на ОП „Транспорт", съдържащи: 

(1) надлежни документи за вписване като юридически лица в съответния съдебен или друг вид регистър; (2) удостоверение за липса на задължения към Община Бургас и (3) нотариален акт за собственост или договор за наем.

Заявления се приемат в центъра за работа с клиенти на адрес:
ул. Александровска 106, Бургас

След разглеждане на заявленията и при наличие на свободни места в схемата, лицата, подали заявления, сключват договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент", с кмета на общината или упълномощени със заповед на кмета лица.

Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.

Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Временно ограничаване на паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Бургас мероприятия в работни дни, се допуска със Заповед на Кмета на Общината.

Служебни паркоместа на публичните учреждения се отреждат, след охранително обследване от компетентните органи, направено с участие на общинските съветници от Постоянната комисия по транспорт и съобщения, и с решение на Общински съвет.

 


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.