Български Български

Паркиране с еднократен талон от паркинг автомат Presto 600

Всеки гражданин или гост на град Бургас може да заплати паркиране с паркинг автомат Presto 600, като в извънработно време изтегления талон важи за следващия работен ден.

Паркинг автоматите са разположени на удобни за целта места в конкретния район.

Паркинг автомата позволява на паркиращия да избере от предварително програмирания автомат времетраенето на престоя си, да заплати престоя си и да получи разпечатан билет, който да постави зад предното стъкло на таблото на автомобила от страната на водача, така че отбелязванията върху талона да се виждат ясно и отчетливо отвън.
Автоматът издава билет с изчислено времетраене точно за сумата, която е въведена.

Паркинг автомата има възможност да приема следните видове плащания:
• с монети;
• с предплатени карти.

-"Карта за паркинг автомати "Синя зона" важи за търговци по смисъла на Търговския закон,лица упражняващи свободна професия,нотариуси и частни съдебни изпълнители,вписани в съответните регистри,съгласно действащото законодателство на територията на Република България и ползващи собствени или наети имоти в територията на "Синя зона"

-За ползване на карта за паркинг автомати "Синя зона" се подават заявления до директора на ОП"Транспорт',надлежни документи за вписване като юридически лица в съответния съдебен или друг вид регистър;удостоверение за липса на задължения към Община Бургас и нотариален акт за собственост или договор за наем.

МОЛЯ, ИМАЙТЕ В ПРЕДВИД, ЧЕ АВТОМАТИТЕ НЕ ВРЪЩАТ РЕСТО!!!

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.