Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” е сред приоритетните проекти изпълнявани от Община Бургас.

През 2008 г. проектът за Интегриран градски транспорт на гр. Бургас е избран за пилотен измежду проектите на шестте големи града в България. В продължение на една година, експерти на Община Бургас и общинско предприятие "Бургасбус" ЕООД работиха по подготовката на интегриран проект за обновяване и модернизация на обществения транспорт. Работата по подготовката на проекта е осъществена с техническата и финансова подкрепа на JASPERS. В продължение на година и половина Община Бургас и консултантски екип на OVE ARUP, в сътрудничество с експерти на финансов механизъм JASPERS и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. извършиха серия от проучвания, анализи и обществени обсъждания, в резултат на които бяха разработени транспортен модел и концепция за развитие на градския транспорт на Бургас, на основата на която е подготвен проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”.

Проектът за Интегриран градски транспорт обхваща поредица от компоненти. Интегрираният подход се търси в създаването на последователна и изчерпателна програма за подобряване на градския транспорт, която би улеснила пълното обновяване и модернизация на системата за градски транспорт в Бургас и би послужила като отличен пример за Централна и Източна Европа.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001 „Интегриран градски транспорт на Бургас” е подписан на 26.11.2010 г., когато започва същинското изпълнение на дейностите по проекта.

Общата стойност на проекта е 130 894 784, 10 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет. Допълнителни средства за реализацията на проекта са осигурени от бюджета на Община Бургас под формата на собствен принос.

Първият реализиран компонент по проекта беше обявената обществена поръчка за доставка на 28 дизелови (Евро 5) и 39 метанови автобуси за обновяване на автобусния парк. От 19.02.2013 г. те са в експлоатация и обслужват гражданите на град Бургас. 

Община Бургас проведе обществени поръчки, най – важната от които е тази за изработката на технически проекти за включените в проекта инфраструктурни обекти – Централна автобусна спирка, Терминал Меден Рудник, Автогара Юг, велосипедните алеи и Бързата автобусна линия. Решенията, предложени в тези проекти ще изиграят важна роля при определянето на бъдещия облик на град Бургас.

Следващата стъпка е одобряването и реализацията на решенията, предложени в техническите проекти. Към момента е пред финал компонентът за реконструкция на автобусното депо на "Бургасбус" ЕООД и изграждане на дизелова и метанова станция за обслужване на новите автобуси. По проекта се изпълняват строително-ремонтни работи по изграждане на системата от велосипедни алеи, Централна автобусна спирка, терминал Меден Рудник и Автогара Юг.Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.