Български Български

Паркиране на хора с трайно увреждане- Бургас

Необходими документи за издаване или преподновяване на карта за паркиране на местата определени за превозни средства, обслужващи или превозващи хора с трайни увреждания:

  1. Лична карта на лицето, подаващо искането, като данните от нея се сверяват и тя се връща;
  2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
  3. Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.;
  4. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
  5. Друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо искането.

Картите се издават в срок от 30 дни, считано от датата на подаване на искането, придружено с посочените документи, на адрес град Бургас, ул. Александровска №106 - ОП Транспорт, в работни дни от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 

Правото за паркиране се осъществява на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни уреждания, съгласно чл. 99а от ЗДвП.

 

Паркирането в платената зона се осъществява съгласно чл. 5 на Раздел II от НУРПБПМПСТОБ, ОЗ.

 

Карти издадени от друга държава – членка на Европейския съюз, са валиднаи на територията на Република България, ако отговаря на изискванията.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.