Български Български

За Бургасбус

 "БУРГАСБУС" ЕООД е вписано в търговския регистър на Бургаския окръжен съд с Решение №8412/18.11.91 г. по фирмено дело №7384/91 г. и предмет на дейност: автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните в това дейности. Към момента на регистрация основния капитал възлиза на 15056 х. лв., който е изцяло държавна собственост. С Разпореждане №67 от 18.07.1997 година на Министерския съвет собствеността върху капитала на дружеството е прехвърлена безвъзмездно на Община Бургас. Решението за промяната на собствеността е вписано в търговския регистър на БОС на 01.09.1997 г.

Дружеството се представлява и управлява от инж. Петко Димитров Драгнев.

Данъчната регистрация на фирмата е извършена на 16.09.1993 година, БУЛСТАТ 812114464, регистрационен номер по ДДС №BG812114464  при ТД “Големи данъкоплатци” - гр. София.

Дружеството притежава Лицензия №00298 за превоз на пътници от 05.05.2010 година с валидност до 04.05.2015 г. с право за извършване на превоз на пътници на територията на Република България.

На 14.05.2013 г.е издаден Лиценз №10025 за международен автобусен превоз на пътници с валидност  до 13.05.2018 г.

В дружеството е внедрена и функционира система за управление на качеството по международно признатия стандарт ISO 9001 : 2008. Освен това, фирмата е сертифицирана по изискванията на стандарт по безопасност на труда OHSAS 18001:2007.

Дружеството осъществява основния предмет на дейност - пътнически автобусни превози в три основни направления: вътрешноградски, междуселищни и специализирани. Ежедневно се извършват над 1400 броя курсове, от които само на територията на града ни се изпълняват 1100 курса. За всички тези превози ежедневно се превозват приблизително 60 хил. пътници.  Специализираните превози се осъществяват на основата на сключени договори с клиентите.

През активния туристически сезон дружеството извършва и екскурзии по предварителна заявка до всяка точка на страната ни.

Особено внимание се обръща и на гражданите с увреждания и трудноподвижни лица. За целта градските автобуси  са  оборудвани с нискоположени подове и степенки за качване и слизане на пътниците. В структурата на фирмата функционира обособено звено за транспортно обслужване на трудноподвижни граждани, част от дейността на което се финансира от Община Бургас.

Основната дейност на фирмата се изпълнява от средносписъчен състав от 812 лица /към 2014 година/, от които 391 - жени. От общия брой заети лица 279 са шофьори, 236 кондуктори и 18 – ръководни служители.

Дейността е разпределена в 2 автоколони – градски и междуселищни,  и звено за превоз на трудноподвижни граждани. Превозният процес  се организира и управлява от Централен диспечерски пункт, Транспортна къща, Автогари “Запад” и “Юг” в Бургас, автостанция в Слънчев бряг и автогара в Малко Търново. На територията на Бургас се намира мрежа от павилиони за издаването на абонаментни карти за пътуване. Тяхнто разположение е съобразено с натовареността на пътникопотока.

Спомагателната дейност е организирана в две сервизни работилници - Централен автосервиз в Автобусно депо и Сервиз в Тролейбусно депо. Дружеството разполага със собствена бензиностанция, парова централа на метан и гаражна площадка от над 90 дка в Промишлената зона на град Бургас.

През 2013 година в рамките на проект «Интегриран градски транспорт», осъществен от Община Бургас се извърши пълната подмяна на остарелия автобусен парк на града със 67  нови климатизирани автобуси, марка SOLARIS - 28 съчленени дизелови (Евро 5) и 39 соло метанови автобуси. От 19.02.2013 г. те обслужват градската транспортна схема, заедно с 10 метанови автобуса TEDOM.

През 2014 година бяха доставени първите 16 от общо 22 договорени нови тролейбуса, марка SKODA, с които до края на годината ще се подмени изцяло тролейбусния подвижен състав на дружеството. От 01.07.2014 г. тролейбусните линии се обслужват само от нови тролейбуси.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.