Български Български

Зелена зона

Общинският съвет определя „зелена зона" за  паркиране на ППС, с допустима максимална маса до 2.5. т. и на автобуси до 12 пътнически места в определени часове на денонощието, на улици и площади публична общинска собственост.

Платеното паркиране е в часовия диапазон от 11:00 часа до 20:00 часа.

Въвеждането в експлоатация на участъци от зоната за  платено  паркиране и въвеждането на временни и постоянни ограничения при паркиране в зелена зона, се извършва със заповед на Кмета и решение на Общински съвет Бургас по т.2 от проведено на 19.12.2017 г. заседание на ОБС (Протокол № 36), съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общински съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци от ЗПП.
Със заповед, кметът може да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно ползването на участъци от „зелена зона" в случай на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер.

Зоните за платено паркиране се обозначават допълнително с информационна табела, в която са описани условията на паркиране в синята зона; размера на таксата за паркиране и начина на заплащането й; принудителните мерки, които се прилагат.

Таксата за платено паркиране се определя от Общинския съвет.


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.