Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Надграждане на резултатите

В рамките на "Интегриран градски транспорт на Бургас" с цел осигуряване на устойчивост и добавена стойност на проекта предстои да се изготвят предпроектни проучвания за обекти, които да надградят създадената транспортна инфраструктура.

За тази цел ще бъдат изготвени следните типове пред проектни проучвания:

  • Предпроектни проучвания и концепция за надграждане на интегрирана система за управление на трафика и надграждане на BRT системата след успешното й въвеждане;
  • Предпроектни проучвания и концепция за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на града;
  • Предпроектни проучвания и концепция за автобусен терминал за междуселищен транспорт.

Реализацията на проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас", подкрепящ концепцията за изграждане на система за бърз автобусен транспорт се основава на разбирането за обществения транспорт като динамично развиваща се и адаптираща се към социалните и икономически потребности система, която е част от общото социално - икономическо развитие на градската среда.

Изграждането на интегрирана система за контрол и управление на обществения транспорт по проекта ще се разглежда като основа за въвеждане на цялостна и единна система за управление на трафика. Проучването ще идентифицира средносрочни и дългосрочни цели в политиката за развитие на транспорта в Община Бургас във всичките му аспекти: пътна инфраструктура, сигнализация и маркировка, управление на паркингови зони, превенция и управление на риска, комуникационни системи и др. Основна част от проучването са и възможностите и изискванията на нормативната база за изграждане на подобна интегрирана ситема за контрол и управление на трафика.

Планирането и реализацията на Проекта за интегриран градски транспорт на Бургас се осъществява паралелно с въвеждането на конкретни мерки за разрешаване на проблемите, свързани с местата за паркиране в централна градска част и гъсто застроените жилищни комплекси. Като допълнителен принос за успешното осъществяване на проекта се разглеждат проучванията за изграждане на буферни паркинги на ключови места в града, които да осъществяват непосредствена връзка с маршрута на бързата автобусна линия.

Основната цел на Община Бургас е чрез обследване на възможностите за надграждане на резултатите от проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" да бъде намерено европейско финансиране за реализация на следващи етапи на проекта.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.